สินเชื่อพิเศษหมุนเวียน (หุ้น,เงินฝากค้ำ)


สินเชื่อพิเศษหมุนเวียน (หุ้น หรือเงินฝากค้ำประกัน)
ดอกเบี้ย 0.66% ต่อเดือน


มี 2 เงื่อนไข ดังนี้
      1. เงินกู้พิเศษหมุนเวียนใช้หุ้นค้ำประกัน
          กำหนดวงเงินกู้ 2 เท่า ของหุ้นในสัญญา ณ วันที่ทำสัญญา มีกำหนดสัญญาหมุนเวียน อายุ
          5 ปี สามารถเงินกู้ได้ 95 % ของทุนเรือนหุ้นสะสมที่มีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้
 
      2. เงินกู้พิเศษหมุนเวียนใช้เงินฝากค้ำประกัน
          กำหนดวงเงินกู้ 95 % ของเงินฝาก สัญญามีอายุ 5 ปี สามารถรับเงินกู้ได้ 95% ของเงินฝากที่มีอยู่ในวันยื่นคำขอกู้
 
คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน
2. ผ่านการปฐมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอครบตามเงื่อนไขของการกู้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้
 
เอกสารประกอบการกู้
1. สมุดประจำตัวสมาชิก
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หน้าเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. อื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อแจ้งให้ทราบ
 
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1. ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2. ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3% ต่อปี
3. อายัดเงินปันผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4. การกู้ประเภทนี้ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์