สวัสดิการสมาชิก


 
    ** สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้  (สก.1)
       กรณีที่สมาชิกผู้กู้เสียชีวิต หนี้คั่งค้างเงินต้นรวมดอกเบี้ย กองทุน 
       สวัสดิการฯ ชำระหนี้แทนตามจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 
   ** สวัสดิการสมทบทุนเรือนหุ้น (สก.2)
       กรณีเสียชีวิต กองทุนสวัสดิการฯ   จ่ายเงินสมทบหนึ่งเท่าของ 
       ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

 
   ** สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
       จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลวันละ 1,000 บาท กรณีพักรักษาตัว 
       ในสถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 12 ชม. สูงสุดปีละ 10,000 บาท
       (ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก)

 
   ** สวัสดิการเงินช่วยค่าจัดการงานศพ
       จ่ายสมทบค่าจัดการงานศพสมาชิกละ 1,000 บาท