สวัสดิการสมาชิก


     ** สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้ 
กรณีที่สมาชิกผู้กู้เสียชีวิต หนี้คั่งค้างเงินต้นรวมดอกเบี้ย
กองทุนสวัสดิการฯ ชำระหนี้แทนตามจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

(เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน / รับเงินกู้และชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด)UploadImage


    ** สวัสดิการสมทบทุนเรือนหุ้น
กรณีเสียชีวิต กองทุนสวัสดิการฯ   จ่ายเงินสมทบหนึ่งเท่าของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่จริง
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 
(เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

UploadImage


    ** สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
 เงื่อนไขและเอกสารในการขอรับสวัสดิการดเชยรายได้ ดังนี้
1. จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลวันละ 1,000 บาท สูงสุด 10,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก)
2. พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. เป็นสมาชิก 12 งวดขึ้นไป  
4. ยื่นเอกสารคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองแพทย์ปัจจุบันหรือแผนไทยที่รับอนุญาตตามกฎหมาย
(ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก http://ftccoop.com/document.php?cid=20190313160049u4ASMIX
5. ยื่นเอกสารคำขอสวัสดิการ ภายใน 90 วัน

  

    ** สวัสดิการเงินช่วยค่าจัดการงานศพ
จ่ายสมทบค่าจัดการงานศพสมาชิกละ 3,000 บาท
 
** ทั้งนี้เงื่อนไข เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ **