สินเชื่อการศึกษา


สินเชื่อเพื่อการศึกษา
(ดอกเบี้ย 7 % ต่อปี)

(พิจารณาจากความสามารถในการชำระคืนของรายได้ และหลักฐานการชำระจ่ายใช้จ่ายด้านการศึกษา)
 
เงื่อนไข
     1.  ต้องมีวัตถุประสงค์ เป็นการเฉพาะเพื่อการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกเท่านั้น
     2.  กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาท

การชำระ
ชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน/งวด (5 ปี)
 
หลักประกัน
  1. ผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 ท่าน
  2. สะสมทุนเรือนหุ้นสม่ำเสมอครบ 6 เดือน (ล่าสุด)
 
คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 12 เดือน/งวด
2. ผ่านการอบรมสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ ครบตามเงื่อนไขของการกู้และไม่ผิดนัดชำระหนี้ ในรอบ 6 งวด (ล่าสุด)
   
   ผู้ขอกู้ ต้องแสดงเอกสารรายได้ตามประเภทรายได้ของตนประเภทใดอย่างเดียวหรือทุกประเภทรวมกันก็ได้
เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถในการชำระคืน ครบถ้วนตามประเภทของรายได้นั้นๆ
 
รายละเอียดเอกสาร (สำหรับผู้ขอกู้)
  1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ – คู่สมรส
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
  3. สำเนาทะเบียนสมรสและหรือใบสำคัญการหย่า
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
  5. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์ 
(กรณีเป็นนิติบุคคลเซ็นชื่อและประทับตราบริษัทกำกับ กรณีไม่ใช่นิติบุคคลเซ็นชื่อกำกับ)
1.  หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับ)
2.  สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 6 เดือน (ล่าสุด)
3.  สำเนา Dream Sheet (ดรีมชีท) ประจำเดือนสิงหาคม3ปี ย้อนหลังและเดือนล่าสุด
4.  สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 3 ปี ย้อนหลัง
 
     หมายเหตุ : เอกสาร 2-3 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์ www.amway.co.th
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
            1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน 1 เดือน (กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)
            2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
            3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statment ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพ ฯลฯ )
            1.  เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น
            2.  บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
            3.  เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4
            4.  เอกสารการชำระค่าภาษีอากร ต่างๆ
 
เอกสารแสดงการวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา
            1.  เพื่อการศึกษาของผู้กู้
                        - เอกสารแสดงการเป็นนักศีกษา เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา ของสถาบันต่างๆ
                        -  เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
            2. กรณีเพื่อการศึกษาบุตร
                        - เอกสารสูติบัตร
                        - เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อนั้นๆ
 
 
 รายละเอียดเอกสาร (ผู้ค้ำประกัน)
            1.  สำเนาบัตรประชาชน
            2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
            3.  สำเนาทะเบียนสมรส
            4.  ใบสำคัญการหย่าและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
            5.  สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 
            ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
                        1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน (ล่าสุด)
                        2. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับ)
                        3. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ3 เดือน
                        4. สำเนา Dream Sheet (ดรีมชีท) ประจำเดือนสิงหาคม1ปี ย้อนหลังและเดือนล่าสุด
                        5. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 1 ปี ย้อนหลัง
 
            เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
            (กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)
                    1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน (ล่าสุด)
                        2. ลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ล่าสุด)
                        3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
                        4. เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพ ฯลฯ )
                        5. เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น, บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน, เอกสารการเดิน
                            บัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการ
                            ส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4
                        6. เอกสารการชำระค่าภาษีอากรต่างๆ
           
 
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1.  ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2.  ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3% ต่อปี
3.  อายัดเงินปันผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4.  กรณีสมาชิกชำระครบกำหนด 12, 24, 36, 48 เดือน และต้องไม่ผิดนัดชำระ สามารถขอปรับลด
อัตราดอกเบี้ยได้สูงสุด 2 %
5.  หากวงเงินกู้ รวมทุกสัญญาเกิน 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต
6.  ต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.50% ของวงเงินกู้
7.  การกู้ประเภทนี้ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์