สินเชื่อผลิตภัณฑ์แอมเวย์


สินเชื่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Amway
(ดอกเบี้ย 10% ต่อปี)
(พิจารณาอนุมัติจากความสามารถในการชำระคืนของรายได้)

 เป็นการกู้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินจำนวนราคาสินค้าแอมเวย์ตามจริงที่ผู้ขอกู้แจ้ง และขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ดังนี้
 
          เงื่อนไขที่ 1 : เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
          มีสิทธิกู้ได้ สูงสุด 50,000 บาท
 
          เงื่อนไขที่ 2 : เป็นสมาชิกครบ 12 เดือน (1 ปี)
          มีสิทธิกู้ได้ สูงสุด 80,000 บาท

 
คุณสมบัติของผู้กู้
     1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามสิทธิ์
     2. ผ่านการอบรมอบรมสมาชิก และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ฯ
     3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอครบตามเงื่อนไขของการกู้
     4. ไม่ผิดนัดชำระหนี้อย่างน้อย 6 เดือน (ล่าสุด)
 
รายละเอียดเอกสาร (สำหรับผู้กู้)
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (หากมี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
 5. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
(กรณีเป็นนิติบุคคล เซ็นชื่อและประทับตราบริษัทกำกับ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล เซ็นชื่อกำกับ)
1.  หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับ)
2.  สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 6 เดือน (ล่าสุด)
3.  สำเนาดรีมชีท (Dream Sheet) ประจำเดือนสิงหาคม 3 ปี ย้อนหลัง และเดือนล่าสุด
4.  สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด
5.  หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน (กรณีจัดตั้งบริษัท, หจก.)
6. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
7. หน้าบัญชีผู้กู้
 
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
 1. สมาชิกทั่วไป สามารถค้ำประกันได้ โดยไม่ต้องมีตำแหน่งทางธุรกิจ (แต่ต้องไม่เกิน 2 สัญญา)
 2. สมาชิกที่มีตำแหน่งทางธุรกิจแอมเวย์ มีสิทธิค้ำประกันเพิ่มได้ดังนี้
 
ตำแหน่งทางธุรกิจ สามารถค้ำประกันได้สูงสุด (ไม่รวมสัญญาอื่น)
ระดับแพลตตินัม 2 คน
ระดับมรกต 4 คน
ระดับเพชร 7 คน
 
เอกสารประกอบการค้ำประกัน
 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ – คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (หากมี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
 5. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 
เอกสารแสดงรายได้
ประกอบธุรกิจแอมเวย์
1.  หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 1 เดือน
2.  รายงานสะสมประจำเดือน 3เดือน และสะสมประจำปี 2 ปี
3.  ดรีมชีท (Dream Sheet) เดือนล่าสุด เพื่อแสดงคุณสมบัติทางธุรกิจ
 
 
 
กรณีเป็นบุคคล (ไม่มี) ตำแหน่งทางธุรกิจ
 1. หนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน 1 เดือน (ล่าสุด)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือน
 3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement จากธนาคาร) ย้อนหลัง 3 เดือน
 
กรณีรายได้ประเภท งานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพฯลฯ)
 1. เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น
 2. บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 3.  เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (มีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 )
 4. เอกสารการชำระค่าภาษีอากร ต่างๆ
 
       ** เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติ สินเชื่อนั้นๆ หากไม่ สามารถแสดงเอกสารใดๆ สหกรณ์สงวนสิทธิไม่รับพิจารณา
 
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1.  ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2.  ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3 % ต่อปี
3.  อายัดเงินปันผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4.  กรณีสมาชิกชำระครบกำหนด 12, 24, 36, 48 เดือน และต้องไม่ผิดนัดชำระ สามารถขอปรับลด
อัตราดอกเบี้ยได้ สูงสุด 2%
5.  หากวงเงินกู้รวมทุกสัญญาเกิน 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต
6.  ต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.50% ของวงเงินกู้
7.  การกู้ประเภทนี้ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์