สินเชื่ออเนกประสงค์


สินเชื่ออเนกประสงค์
ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

(พิจาณาอนุมัติจากความสามารถในการชำระคืนของรายได้)
 
สมาชิกครบ 12 เดือน (1 ปี)
มีสิทธิกู้ได้ สูงสุด 120,000 บาท
 
การชำระ
ผ่อนชำระได้สูงสุด 48 เดือน (4 ปี)

 
ตัวอย่าง
 
 
วงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อน จำนวนเงินผ่อน
40,000 บาท 48 1,200 บาท
50,000 บาท 48 1,500 บาท
80,000 บาท 48 2,300 บาท
100,000 บาท 48 2,900 บาท
120,000 บาท 48 3,500 บาท
 
 
คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 12 เดือน และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
2. ผ่านการอบรมสมาชิกประจำเดือน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอครบตามเงื่อนไขของการกู้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้อย่างน้อย 6 เดือน (ล่าสุด)
 

หลักประกัน
1.   เป็นบุคคล อย่างน้อย 1 ท่าน มีรายได้ทางธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตตินัมและสูงขึ้นไป
2.   กรณีที่ไม่มีตำแหน่ง ต้องมีผู้ค้ำฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน หรือจนกว่าจะเชื่อได้ว่าชำระแทนที่ได้
หลักประกันอื่นๆ (ตามที่กรรมการกำหนด)
3.  บุคคลที่จะค้ำประกัน ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
 
 
รายละเอียดเอกสาร (สำหรับผู้ขอกู้)
ต้องแสดงรายได้ตามประเภทรายได้ของตน ประเภทใดอย่างเดียวหรือทุกประเภทรวมกันก็ได้ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถในการชำระคืน ครบถ้วนตามประเภทรายได้นั้นๆ
 
เอกสารประจำตัว
 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ – คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)
 5. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 6. เอกสารรายงานเครดิตบูโร
 
เอกสารรายได้ (เบื้องต้น)
ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
1. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ ไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ)
2. รายงานการจ่ายส่วนลดประจำเดือน 3 เดือน สะสมประจำปี 2 ปี (ล่าสุด)
3. สำเนาดรีมชีท (Dream Sheet) 6 เดือนล่าสุด เพื่อแสดงคุณสมบัติทางธุรกิจ (หากมี)
 
หมายเหตุ : เอกสาร 2-4 ส่งไฟล์ข้อมูลได้
 
กรณีบุคคลไม่มีตำแหน่งทางธุรกิจ
* ยื่นเอกสารนอกกิจการแอมเวย์รายได้/ไม่มีรายได้แอมเวย์
1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 2 เดือน (ล่าสุด)
2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน (ล่าสุด)
3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
           
กรณีรายได้ประเภท งานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพฯลฯ)

1.  เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น
2.  บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
3.  เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (มีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 )
4. เอกสารการชำระค่าภาษีอากร ต่างๆ
 
รายละเอียดเอกสารประกอบการค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน)
1.  สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ – คู่สมรส
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
3.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (หากมี)
4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
3.  สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 
เอกสารแสดงรายได้ผู้ค้ำประกัน (เบื้องต้น)
ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
 1. หนังสือรับรองรายได้ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 2 เดือน
 2. รายงานการจ่ายประจำเดือน 3 เดือน สะสมประจำปี 2 ปี (ล่าสุด)
 3. ดรีมชีท (Dream Sheet) 6 เดือนล่าสุด เพื่อแสดงคุณสมบัติทางธุรกิจ (หากมี)
หมายเหตุ : เอกสาร 2-3 ส่งไฟล์ข้อมูลได้
 
กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีตำแหน่งทางธุรกิจ
 1. หนังสือรับรองรายได้ 2 เดือน (ล่าสุด)
 2. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน (ล่าสุด)
 3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน  (Statement จากธนาคาร) ย้อนหลัง 3 เดือน
 
กรณีรายได้ประเภท งานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพฯลฯ)
 1. เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น
 2. บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (มีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 )
 4. เอกสารการชำระค่าภาษีอากร ต่างๆ
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1.  ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2.  ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3% ต่อปี
3.  อายัดเงินปั่นผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4.  กรณีสมาชิกชำระครบกำหนด 12, 24, 36, 48 เดือน และต้องไม่ผิดนัดชำระ สามารถขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ สูงสุด 2%
5.  หากวงเงินกู้ รวมทุกสัญญาเกิน 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต
6.  ต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.50% ของวงเงินกู้
7.  การกู้ประเภทนี้สหกรณ์ จะโอนเงินกู้ให้ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์