สินเชื่อพิเศษหมุนเวียน VIP


สินเชื่อ  VIP (ใช้ตำแหน่งทางธุรกิจค้ำประกัน)
ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน


 
แบบการกู้ ตำแหน่งทางธุรกิจ
แอมเวย์
(ปัจจุบัน)
วงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก/งวด
VIP แพลตินัม ดำรงคุณสมบัติแพลตินัม 50,000 24 12
VIP แพลตินัม Q
(1 ปี)
ดำรงคุณสมบัติแพลตินัม
สองผู้สถาปนา 1 ปี
80,000 36 12
VIP แพลตินัม Q
(2 ปี)
ดำรงคุณสมบัติแพลตินัม
สองผู้สถาปนา 2 ปี
150,000 48 12
VIP แพลตินัม Q
(3 ปี)
ดำรงคุณสมบัติแพลตินัม
สองผู้สถาปนา 3 ปี
300,000 60 24
VIP ไพลินขึ้นไป ดำรงคุณสมบัติติดต่อ 2 ปี 400,000 60 24
VIP มรกตขึ้นไป ดำรงคุณสมบัติติดต่อ 2 ปี 600,000 60 24
VIP เพชรขึ้นไป ดำรงคุณสมบัติติดต่อ 2 ปี 1,000,000 60 36
 
 
คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และตามเงื่อนไขแต่ละประเภท ตามตารางข้างต้น และหากสมาชิกเป็นนักธุรกิจที่มีรหัสธุรกิจร่วม คู่ธุรกิจต้องกู้ร่วม
2. ผ่านการอบรมสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอครบตามเงื่อนไขของการกู้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้อย่างน้อย 6 เดือน (ล่าสุด)
4. ต้องมีคุณสมบัติทางธุรกิจแอมเวย์ตามแบบที่ยื่นกู้ โดยแสดงเอกสารรายได้ผู้ขอกู้ ต้องแสดงเอกสารรายได้ตามประเภทรายได้ของตนประเภทใดอย่างเดียวหรือทุกประเภทรวมกันก็ได้ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถในการชำระคืน ครบถ้วนตามประเภทของรายได้นั้นๆ และแสดงภาระหนี้อื่นๆ คือเอกสารเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
 
รายละเอียดเอกสาร
 1. เอกสารประจำตัว ทั้งผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (หากมี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (หากมี)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
 6. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
(กรณีเป็นนิติบุคคลเซ็นชื่อและประทับตราบริษัทกำกับ กรณีไม่ใช่นิติบุคคลเซ็นชื่อกำกับ)
 1. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับ)
 2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 6 เดือน
 3. สำเนาดรีมชีท (Dream Sheet) ประจำเดือนสิงหาคม 3 ปี ย้อนหลังและเดือน (ล่าสุด)
 4. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 3 ปี ย้อนหลัง (ล่าสุด)
 5. หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน (กรณีจัดตั้งบริษัท, หจก.)
 6.  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีส่วนตัว    บริษัท, หจก.
 7. หน้าบัญชีผู้กู้
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
 1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน (ล่าสุด)
 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
 3.  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำ
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภท งานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพ ฯลฯ)
 1. เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น
 2. บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4
 4. เอกสารการชำระค่าภาษีอากร ต่างๆ 
 5. เอกสารรายงานเครดิตบูโรของผู้กู้ และคู่สมรส
 6. เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติ
 
 
 
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1. ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2. ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3% ต่อปี
3. อายัดเงินปันผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4. กรณีสมาชิกชำระครบกำหนด 12, 24, 36, 48 เดือน และต้องไม่ผิดนัดชำระ สามารถขอปรับลด
อัตราดอกเบี้ยได้ สูงสุด 2%
5. หากวงเงินกู้รวมทุกสัญญาเกิน 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต
6. ต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.50% ของวงเงินกู้
7. การกู้ประเภทนี้ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์