สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย


สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ดอกเบี้ย 7% ต่อปี

(พิจารณาอนุมัติจากความสามารถในการชำระคืนของรายได้)
*บริษัทประเมินหลักทรัพย์ เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
 
เงื่อนไข
 1. กู้ได้สูงสุด 80% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ของผู้กู้)
 2. ผ่อนชำระสูงสุด 300 เดือน (25ปี)
 3. ไม่เกินอายุ 70 ปี สามารถกู้ร่วมได้
 
คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 12 เดือน/งวด
2. ผ่านการอบรมสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอครบตามเงื่อนไขของการกู้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ในรอบ 6 งวดล่าสุด
ต้องแสดงเอกสารรายได้ตามประเภทรายได้ของตน ประเภทใดอย่างเดียวหรือทุกประเภท รวมกันก็ได้เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถในการชำระคืนครบถ้วนตามประเภทของรายได้นั้น ๆ
 
รายละเอียดเอกสารประกอบ
เอกสารประจำตัว
 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ – คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (หากมี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (หากมี)
 5. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 6. เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์

หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 1 เดือน

กรณีเป็นนิติบุคคล (เซ็นชื่อและประทับตราบริษัท
กำกับ)
กรณีเป็นนิติบุคคล เซ็นชื่อกำกับ
 1. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 12 เดือน
 2. สำเนา ดรีมชีท (Dream Sheet ) ประจำเดือนสิงหาคม 3 ปี ย้อนหลังและเดือนล่าสุด
 3. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 3 ปี ย้อนหลัง
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน (กรณีจัดตั้งบริษัท, หจก.)
 5. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร)  ย้อนหลัง 12 เดือน บัญชีส่วนตัว (ขอจากธนาคาร)
 6. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 12 เดือน บริษัท, หจก. (ขอจากธนาคาร)
 7. หน้าบัญชีผู้กู้
 
หมายเหตุ  : เอกสาร 2-3 สามารถสั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์   www.amway.co.th/
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
 1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน 1 เดือน
 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน
 3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 12 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานอื่น ๆ (กิจการร้าน,  ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพ ฯลฯ)
 1.  เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น, บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน, เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่าง ๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4
 2. เอกสารการชำระค่าภาษีอากรต่างๆ
 3. เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร้องขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อนั้นๆ
 4. รายงานข้อมูลเครดิตบูโรของผู้กู้และคู่สมรส
 
เอกสารหลักทรัพย์
1. สำเนาโฉนดหลักทรัพย์ที่ดิน/บ้าน และรูปถ่ายหลักประกัน
2. สำเนาประเมินราคาจากกรมที่ดิน
3. หากหลักทรัพย์เป็นของบุคคลอื่นต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หลักประกัน
4. เอกสารประเมินหลักทรัพย์จากเอกชน (กรณีได้รับมติให้ประเมินจากกรรมการ)
 
 
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1. ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2. ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3% ต่อปี
3. อายัดเงินปันผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4. กรณีสมาชิกชำระครบกำหนด 12, 24, 36, 48 เดือน และต้องไม่ผิดนัดชำระ สามารถขอปรับลด
อัตราดอกเบี้ยได้ สูงสุด 2 %
5. หากวงเงินกู้รวมทุกสัญญาเกิน 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต
6. ต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.50% ของวงเงินกู้
7. การกู้ประเภทนี้ สหกรณ์ จะโอนเงินกู้ให้ ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์