บริการเงินฝากออมทรัพย์


 
• เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป       
     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
• เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
    จำนวนเงินฝาก 1,000 – 4999,999              อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี
    จำนวนเงินฝาก 500,000 – 999,999            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
    จำนวนเงินฝาก 1,000,000 - 7,999,999      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
    จำนวนเงินฝาก 8,000,000 ขึ้นไป               อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี