สินเชื่อพิเศษหมุนเวียน(หลักทรัพย์ค้ำ)


ดอกเบี้ย 10% ต่อปี
(พิจารณาอนุมัติจากความสามารถในการชำระคืนของรายได้ )
** บริษัทประเมินหลักทรัพย์ เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

 
เงื่อนไข
- กู้ได้สูงสุด 80% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ของผู้กู้)
- ผ่อนชำระสูงสุด 300 เดือน (25ปี)
- ไม่เกินอายุ 70 ปี สามารถกู้ร่วมได้

 
คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน/งวด
2. ผ่านการอบรมสมาชิก และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
3. สะสมหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอครบตามเงื่อนไขของการกู้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ ในรอบ 6 งวด (ล่าสุด)
    ต้องแสดงเอกสารรายได้ตามประเภทรายได้ของตนประเภทใดอย่างเดียวหรือทุกประเภท รวมกันก็ได้ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถในการชำระคืน ครบถ้วนตามประเภทของรายได้ นั้นๆ

 
เอกสารประกอบการกู้
เอกสารประจำตัว
 1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ – คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (หากมี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)
 5. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
 6. รายงานข้อมูลเครดิตบูโรของผู้กู้และคู่สมรส
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
(กรณีเป็นนิติบุคคลเซ็นชื่อและประทับตราบริษัทกำกับ กรณีไม่ใช่นิติบุคคลเซ็นชื่อกำกับ)
1. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ ไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับ)
2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 12 เดือน (ล่าสุด)
3. สำเนาดรีมชีท (Dream Sheet) ประจำเดือนสิงหาคม 3 ปี ย้อนหลังและเดือน (ล่าสุด)
4. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 3 ปี ย้อนหลัง
5. หนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน (กรณีจัดตั้งบริษัท, หจก.)
6. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 12 เดือน
8. หน้าบัญชีผู้กู้

 
หมายเหตุ : เอกสาร 2-3 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์  www.amway.co.th
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
 1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน (กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์ หรือไม่มีรายได้แอมเวย์)
 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน (ล่าสุด)
 3. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 12 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภท งานอื่นๆ (กิจการร้าน, ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์, วิชาชีพฯลฯ)
 1. เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น
 2. บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน, รูปถ่ายสวน, รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4
 4. เอกสารการชำระค่าภาษีอากรต่างๆ
 5. เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติ สินเชื่อนั้นๆ
 
เอกสารหลักทรัพย์
เอกสารประจำตัว

1.  สำเนาโฉนดหลักทรัพย์ ที่ดิน/บ้าน และรูปถ่าย หลักประกัน
2.  สำเนาประเมินราคาจากกรมที่ดิน
3.  หากหลักทรัพย์เป็นของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หลักประกัน
4.  เอกสารประเมินหลักทรัพย์ จากเอกชน (กรณีได้รับมติให้ประเมินจากกรรมการ)
5.  เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์อาจร้องขอเพิ่มเติม
 
** หากผิดนัดชำระหนี้ **
1. ต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ของการผ่อนชำระต่องวด
2. ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากปกติ สูงสุด 3% ต่อปี
3. อายัดเงินปันผล และงดจ่ายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยประจำปี
4. กรณีสมาชิกชำระครบกำหนด 12, 24, 36, 48 เดือน และต้องไม่ผิดนัดชำระ สามารถขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ สูงสุด 2%
5. หากวงเงินกู้รวมทุกสัญญาเกิน 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิต
6. ต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.50% ของวงเงินกู้
7. การกู้ประเภทนี้ สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ ผู้ขอกู้โดยตรง

*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์