การสะสมหุ้น
ด้านการสะสมทุนเรือนหุ้น

การสะสมทุนเรือนหุ้นนั้นเป็นการส่งเสริมการออมและสร้างฐานะทางการเงินให้แก่สมาชิก
ในรูปแบบของการลงทุน มีหลักประกันเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าในรูปแบบ “เงินปันผล”