โครงการให้เงินกู้หมุนเวียนเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

โดย Admin T
 วันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 11:37 น.
 6213
สินเชื่อพิเศษประเภทหมุนเวียน (S6) ใหม่ * ดอกเบี้ย 5% ต่อปี 
โครงการช่วยเหลือสมาชิกโดยการให้เงินกู้ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
 
เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้
1. สมาชิกมีประวัติการชำระหุ้นและหนี้ดีอย่างน้อย 12 เดือนล่าสุด
2. หรือหากในวันยื่นกู้ มีหุ้นต่ำกว่า 6,000 บาท ต้องมีการสะสมหุ้นมาไม่น้อยกว่า 24 งวด
และมีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ ไม่เกิน 3 สัญญาเมื่อรวมกับสัญญา S6 นี้แล้ว
3. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท สามารถรับหมุนเวียนได้ไม่เกิน 2 ปี
4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี หากผิดนัดชำระ 3 งวด ดอกเบี้ยปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 15
5. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หรือ 84 งวด หรือชำระสูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี ของผู้กู้
6. อายุสัญญาหมุนเวียน 2 ปี แต่ไม่เกินอายุ 75 ปี
7. หากผิดนัด งดหมุนเวียนทุกกรณี
8. ไม่สามารถปรับลดอัราดอกเบี้ยตามลูกหนี้ชั้นดีได้
9. ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ (เมื่อยื่นเอกสารภายในวันที่ 31 มี.ค. 67) และไม่บังคับทำประกันชีวิต
10. ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ฯ*
11. แนะนำผูกบัญชี Application (หากอนุมัติต้องรับเงินกู้ผ่าน Application)*

รายละเอียดเอกสารการกู้
เอกสารประจำตัว
   1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
   2. สำเนาทะเบียนสมรสและหรือใบสำคัญการหย่าและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)
   3. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้ (หรือเอกสารที่แสดงตนอื่นที่ระบุรหัสสมาชิก)
   4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน / หรือกรณี รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ต้องแนบหน้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
   1
หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 60 วัน
   2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 3-6 เดือน
   3. สำเนา Dream Sheet (ดรีมชีท) ประจำเดือนสิงหาคม 1 ปีย้อนหลังและเดือนล่าสุด     
   4. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 1 ปี ย้อนหลังล่าสุด
     
เอกสาร 2-4 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์ https://www.amway.co.th/

 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ) 
(กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)
   1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 60 วัน
   2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
   3. สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า (ขอจากธนาคาร)

เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานอื่นๆ
(กิจการร้าน,ธุรกิจส่วนตัว,ฟรีแลนซ์,วิชาชีพ เป็นต้น )
- เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น,บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน,เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน,รูปถ่ายสวน,รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ,ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 
 - เอกสารการชำระค่าภาษี อากรต่างๆ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติวงเงินกู้
( ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบสหกรณ์ฯ )

ตัวอย่าง
วงเงินกู้
ระยะเวลาผ่อน
ดอกเบี้ย
จำนวนเงินผ่อน
50,000 บาท
84
5
800 บาท
80,000 บาท
84
5
1,200 บาท
100,000 บาท
84
5
1,500 บาท
150,000 บาท
84
5
2,200 บาท
 
  • *** รหัส S6 
  • *** หากมีการกู้ S5 /S6  ต้องปิดหนี้ ต้องเลือกสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่ง (กู้ใหม่ปิดเก่า)
  • ระยะเวลาในการพิจารณา 20-30 วัน
  • วันนี้ - 30 มิ.ย. 2567