บริการเงินฝากออมทรัพย์


 
• เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป       
     ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี

• เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
    ฝาก 1,000 – 100,000   ดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี
    ฝาก 100,001 – 500,000   ดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี
    ฝาก 500,001 ขึ้นไป   ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี