ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน


                       ความหมาย
 

           สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์สมบูรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น ชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพในโรงงาน บริษัท หรือสถาบันการศึกษาเดียวกัน ดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย คือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง สมาชิกจะสะสมทรัพย์ร่วมกันเพื่อเป็นทุนดำเนินการให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนเป็นผู้กู้ยืมนำไปใช้ คณะกรรมการบริหารได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก และโดยสมาชิกของสหกรณ์เอง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดสรรสู่มวลสมาชิกในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล และสวัสดิการต่าง ๆ 
ความหมายของสัญญาลักษณ์
          สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก องค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดังนี้ 
รูปโลกเป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก
ภาพเงาคน 4 คนแสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนรวม เหตุที่แสดงเป็นภาพเงาก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายประจำชาติ เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับใช้และบริการแก่คนทุกคนทั่วโลก
รูปมือคู่ : แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือ ตนเองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก็เท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้สะสมเงินร่วมกัน และให้บริการเงินกู้ซึ่งกันและกันตามจำนวนเงินทุนที่มี ในฐานะที่เป็นสมาชิกเราก็คือเจ้าของกิจการ และมีส่วนในการกำกับควบคุมนโยบายเพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรของเรา
มงกุฏ : หมายถึงความสูงส่ง ความมีคุณค่าสูงสุด
วงรีด้านนอก : หมายถึงการเคลื่อนไหว การปรับตัวพลวัตร
มือ ครอบครัวและรูปโลก คือเครื่องหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสัญญาลักษณ์ ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตามหลักวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน จะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่างๆ ในทุกชาติทุกภาษา หัวใจสำคัญคือ ความเป็นสากลและการแสดงภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในลักษณะที่สามารถหลับตาเห็นภาพ รายละเอียดได้ทันที


 
                        ประวัติความเป็นมา