​ทำไมขอกู้แล้วไม่ได้รับการอนุมัติ...

โดย Admin T
 วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 16:06 น.
 894
คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาดูแลกิจการสหกรณ์ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้กู้เงินแก่สมาชิก รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทุกด้าน ที่กระทำโดยเงินของสมาชิก 

คณะกรรมการจึงต้องมีหลักการและมีความรอบคอบในการพิจารณา การให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงหลักในการรักษาประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นอันดับแรก ซึ่งมีหลักการเบื้องต้นที่ทางคณะกรรมใช้ในการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้

1. พิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ เช่น หลักฐานการหักภาษีต่าง ๆ เอกสารหลักฐานต้องชัดเจนและเชื่อถือได้

2. พิจารณาภาระเงินกู้อื่น ๆ ดูได้จาก Credit Bureau ประกอบเพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ สามารถพิจารณาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

3. พิจารณาความสามารถการชำระหนี้คืน และกำหนดวงเงินการกู้แก่สมาชิก
 
4. พิจารณาหลักประกัน ที่เพียงพอไม่ก่อให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย หากสมาชิกผิดนัดชำระหนี้

==ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อสมาชิกทุกท่าน==

#FTC
#NewBulding
#NewLogo
#NewApp