สวัสดิการ เพื่อสมาชิก

โดย สาวิตรี อนันชพันธ์
 วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 16:41 น.
 826

 สวัสดิการ เพื่อสมาชิก
1. สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้ (สก.1)
กรณีที่สมาชิกผู้กู้เสียชีวิต หนี้คั่งค้างเงินต้นรวมดอกเบี้ย กองทุน สวัสดิการฯ ชำระหนี้แทนตามจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
2. สวัสดิการสมทบทุนเรือนหุ้น (สก.2)
กรณีเสียชีวิต กองทุนสวัสดิการฯ จ่ายเงินสมทบหนึ่งเท่าของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่จริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
3. สวัสดิการชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลวันละ 1,000 บาท กรณีพักรักษาตัว ในสถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 12 ชม. สูงสุดปีละ 10,000 บาท 
(ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก)
4. สวัสดิการเงินช่วยค่าจัดการงานศพ
จ่ายสมทบค่าจัดการงานศพสมาชิกละ 1,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-7352290-1 ต่อ 101 107
มือถือ : 083-9152555