โครงการเพื่อนชวนเพื่อน

โดย Admin T
 วันที่ 03 พ.ค. 2566 เวลา 11:59 น.
 1081

 

เงื่อนไขโครงการ

  1. สมาชิก ที่เชิญชวนบุคคลอื่นมาสมัครเป็นสมาชิก ทุก ๆ 1 คน จะได้รับบัตรแทนเงินสด 100 บาท

  2. หากสมาชิก เชิญชวนบุคคลอื่นมาสมัครเป็นสมาชิก ทุก ๆ 3 คน จะได้รับบัตรแทนเงินสด เพิ่มพิเศษ 200 บาท (รวมเป็น 500 บาท)

  3. สมาชิกสามารถเชิญชวนบุคคลอื่นมาสมัครเป็นสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวน

หมายเหตุ

  1. บุคคลผู้สมัครสมาชิก ต้องสะสมหุ้น ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน

  2. บุคคลผู้สมัครสมาชิก ต้องไม่เป็นสมาชิกลาออก หรือสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

  3. บุคคลผู้สมัครสมาชิก ต้องระบุเลขสมาชิก หรือชื่อสมาชิกผู้เชิญชวน ในใบสมัครสมาชิก