โครงการให้เงินกู้หมุนเวียนเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

โดย Admin T
 วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 10:31 น.
 3711


สรุปเงื่อนไขและคุณสมบัติ
เงินกู้สินเชื่อพิเศษประเภทหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 (S7) *

 

รายละเอียดเบื้องต้น

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 1. สมาชิกมีประวัติการชำระดีอย่างน้อย 12 เดือนล่าสุด และไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ในสัญญาใดไม่มีการผ่อนผันชำระหนี้

 2. หรือหากในวันยื่นกู้ มีหุ้นน้อยกว่า 12,000 หรือ / ต้องมีการสะสมหุ้นมาไม่น้อยกว่า 24 งวด

 3. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท วงเงินนี้สามารถรับหมุนเวียนได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา

 4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี หากผิดนัดชำระ 3 งวด ดอกเบี้ยปรับเพิ่มร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 15

 5. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี หรือ 96 งวด หรือชำระสูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี ของผู้กู้

 6. อายุสัญญาหมุนเวียน 1 ปี แต่ไม่เกินอายุ 75 ปี ของผู้กู้เช่นกัน

 7. หากผิดนัด งดหมุนเวียนทุกกรณี

 8. ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามลูกหนี้ชั้นดีได้

 9. ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 0.25% ของวงเงินกู้

 10. ไม่บังคับทำประกันชีวิต

 11. ทำหักบัญชีธนาคารชำระหนี้เท่านั้น และต้องผูกบัญชี Application

 (หากอนุมัติต้องรับเงินกู้ผ่าน Application)

 1. กรณีที่สมาชิกแสดงรายได้จากธุรกิจแอมเวย์เพียงอย่างเดียว วงเงินไม่เกิน 200,000บาท ต่อหนี่งหมายเลขนักธุรกิจแอมแวย์

  อนึง วงเงินกู้พิจารณาอนุมัติ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ และดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา การผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 75%ของรายได้ผู้กู้และภาระหนี้รวมทั้งหมด
  โดยผู้ขอต้องแสดง ภาระหนี้ทั้งหมด โดยพิจารณาจากรายงาน ข้อมูลเครดิตบูโร

   

รายละเอียดเอกสารประกอบการกู้ ดังนี้

เอกสารประจำตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส

2. สำเนาทะเบียนสมรสและหรือใบสำคัญการหย่าและสำเนา
 ใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)

3. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
4. เอกสารแสดงภาระหนี้ คือ เอกสารแสดงข้อมูลเครดิตบูโร (หากไม่แสดงไม่สามารถพิจารณาเงินได้) เช็คช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม
  https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/check-credit-bureau-self-inquiry

เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์


1. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 3 เดือน 
2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 3-6 เดือน
3. สำเนา Dream Sheet (ดรีมชีท) ประจำเดือนสิงหาคม 1 ปี ย้อนหลังและเดือนล่าสุด     
4. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 1 ปี ย้อนหลัง และปีล่าสุด

   เอกสาร ข้อ 2-4 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์ www.amway.co.th

เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ 
(พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
(กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)


   1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน
   2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

   3. สเตทเมนท์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า (ขอจากธนาคาร)

เอกสารแสดงรายได้ประเภท งานอื่นๆ (กิจการร้าน,ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์ ,วิชาชีพ เป็นต้น )
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น, บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน ,เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน,รูปถ่ายสวน,รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 

 • เอกสารการชำระค่าภาษี อากร ต่างๆ  เพื่อ แสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติวงเงินกู้ *** เอกสารอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติ สินเชื่อนั้นๆ

•  * รหัส S7
•  ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน
• ประกาศนี้ มีผล ระยะเวลา 6เดือน เริ่มวันที่ 11/11/2565 - 31/05/2566
* วงเงินอนุมัติ 60 ล้านบาท

ตัวอย่าง 
 
 

วงเงินกู้

ระยะเวลาผ่อน

ดอกเบี้ย

จำนวนเงินผ่อน

50,000 บาท

96

10

800 บาท

80,000 บาท

96

10

1,300 บาท

100,000 บาท

96

10

1,600 บาท

150,000 บาท

96

10

2,400 บาท

200,000 บาท

96

10

3,200 บาท

 

ตัวอย่าง กรณีตาม ข้อ 12
 สมาชิกที่เป็น คู่ธุรกิจ(ชิปคู่) เช่น นาย A . กับ นาง B . หากทั้งคู่มายื่นขอวงเงินกู้  S7. โดยแสดงรายได้ทางธุรกิจแอมเวย์ สหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติได้สูงสุดคนละ 100,000 บาทเท่านั้น


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ