สินเชื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

โดย Admin T
 วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 13:09 น.
 6028
    

สรุปประกาศสหกรณ์ฯ การให้เงินกู้พิเศษหมุนเวียนโควิด-19 พ.ศ.2565
เงื่อนไขและคุณสมบัติเงินกู้สินเชื่อพิเศษประเภทหมุนเวียนโควิด -19 (S6) *

 

รายละเอียดเบื้องต้น

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 1. สมาชิกมีประวัติการชำระดีอย่างน้อย 12 เดือนล่าสุด และไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ในสัญญาใด ไม่มีการผ่อนผันชำระหนี้

 2. หรือหากในวันยื่นกู้ มีหุ้นน้อย กว่า 6,000 ต้องมีการสะสมหุ้นมาไม่น้อยกว่า 24 งวด

 3. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  วงเงินนี้ สามารถรับหมุนเวียนได้ไม่เกิน 2ปี

 4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี หากผิดนัดชำระ 3 งวด ดอกเบี้ยปรับเพิ่มร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15

 5. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หรือ 84 งวด หรือชำระสูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี ของผู้กู้

 6. อายุสัญญาหมุนเวียน 2 ปี   แต่ไม่เกิน อายุ 75ปี ของผู้กู้เช่นกันและต้องรับเงินครั้งแรกภายใน 1ปี

 7. หากผิดนัด งดหมุนวียนทุกกรณี

 8. ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามลูกหนี้ชั้นดีได้

 9. ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ ไม่บังคับทำประกันชีวิต

 10. ทำหักบัญชีธนาคารชำระหนี้ เท่านั้น และต้องผูกบัญชี Application

(หากอนุมัติต้องรับเงินกู้ผ่าน Application)
อนึง วงเงินกู้ พิจารณาอนุมัติ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการกู้ ดังนี้

เอกสารประจำตัว

 1.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส

 2.  สำเนาทะเบียนสมรสและหรือใบสำคัญการหย่าและสำเนา
   ใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)

 3.  สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้

เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์

   1. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 6 เดือน หากมี
   2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 3-6 เดือน
   3. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 1 ปี ย้อนหลัง

  เอกสาร ข้อ 2 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์ www.amway.co.th

เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ 
(พนักงานบริษัท/ข้าราชการ)
(กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)

 

   1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน
   2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

   3. สเตทเมนท์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า (ขอจากธนาคาร)


เอกสารแสดงรายได้ประเภท งานอื่น
ๆ (กิจการร้าน,ธุรกิจส่วนตัว, ฟรีแลนซ์ ,วิชาชีพ เป็นต้น )

 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น, บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน ,เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน,รูปถ่ายสวน,รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ, ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 

 • เอกสารการชำระค่าภาษี อากร ต่างๆ

เพื่อ แสดงตนว่าป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติวงเงินกู้

*** เอกสารอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติ สินเชื่อนั้นๆ
(ขอสงวนสิทธิ์ เป็นไปตามเงือนไข ที่กำหนด และระเบียบสหกรณ์  ฯ )

 

ตัวอย่าง 

 

วงเงินกู้

ระยะเวลาผ่อน

ดอกเบี้ย

จำนวนเงินผ่อน

60,000  บาท

84

5

900 บาท

80,000  บาท

84

5

1,200 บาท

100,000  บาท

84

5

1,500 บาท

 

 • * รหัส S6 

 • ***  หากมีการกู้ S5  ต้องปิดหนี้  ต้องเลือกสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่ง (กู้ใหม่ปิดเก่า)

 • ระยะเวลาในการพิจารณา 30วัน

 • ประกาศนี้ มีผล ถึง 31 ตุลาคม 2565 

 • สำหรับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามที่ศูนย์ประสานงานใกล้บ้านท่านดังนี้
  คลิก https://www.ftccoop.com/contact.php